Увод

Бизнес моделът Canvas на живо е обучителен продукт, който интегрира знанията в областта на бизнес моделирането и дигиталния разказ.

Продуктът представя историите на малки предприятия, опериращи в различни селскостопански райони в Европа – от създаването им до ежедневната им работа, предизвикателствата, с които трябва да се справят и ключовите фактори за постигането на успех и устойчивост на бизнеса им.

Интервютата с предприемачите и заснетите кадри на реалната бизнес среда са използвани за извличане на информация относно бизнес модела на предприятията и за представяне на техните бизнес  Canvas модели по един прост, лесноразбираем и практически ориентиран начин. Анимирани текстови карета се появяват върху видео кадрите, с цел подпомагане на разбирането и осмислянето на предоставената информация.

Продуктът е предназначен за самостоятелно неформално учене, като допълващо общата квалификация на предприемачите в селскостопанските райони обучение, което предоставя възможност за лесно разбиране на бизнес структурите и практиките, за преосмисляне на прилагания бизнес модел и подобряване на резултатите, както и за разработване на план за нов бизнес.